Zwroty towarów

Odstąpienie od umowy oraz zwrot towarów

  1. Konsument (w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny) może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie  w terminie czternastu dni, od dnia wydania produktów. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Warunkiem możliwości dokonania odstąpienia jest brak uszkodzenia towaru oraz jego oryginalne, nieuszkodzone opakowanie.
  • W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. (Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni (od dnia skutecznego odstąpienia od umowy) Koszty zwrotu rzeczy obciążają Konsumenta.
  • Konsument, który odstępuje od umowy i zwraca produkty, jest zobowiązany je odpowiednio zabezpieczyć, tak aby nie uległ zniszczeniu podczas transportu. Konsument zobowiązany jest również do podania numeru konta, na który mają być zwrócone pieniądze. W przypadku, gdy Konsument żąda zwrotu pieniędzy za pośrednictwem Poczty Polskiej (przekaz pocztowy) – koszt przekazu pieniędzy obciąża Konsumenta – kwota należna Klientowi zostanie pomniejszona o koszt przekazu pocztowego. W przypadku, gdy Konsument zażądał wystawienia faktury, pieniądze zostaną zwrócone na konto w ciągu 14 dni licząc od daty odbioru przez DOLMATIO Tomasz Seremak (Sprzedawcę) podpisanego dokumentu korekty. Korekta faktury zostanie sporządzona przez DOLMATIO Tomasz Seremak i niezwłocznie przesłana Konsumentowi listem poleconym.
  • Momentem odebrania zamówionych produktów z siedziby DOLMATIO Tomasz Seremak (Sprzedawcy) jest chwila ich wydania, a w przypadku wysyłki –  powierzenie ich przewoźnikowi zajmującemu się przewozem rzeczy tego rodzaju.